Shinji Kazama on his Yamaha scooter

Shinji Kazama on his Yamaha scooter